:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی 

عنوان : بررسی تاثیر مهاجرت بر تغییر و تحول ارزش های فرهنگی و سیاسی مهاجران

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عنوان:

بررسی تاثیر مهاجرت بر تغییر و تحول ارزش های فرهنگی و سیاسی مهاجران

؛ مطالعه موردی شهر تهران

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

استاد راهنما:

دکتر حشمت اله فلاحت پیشه

استاد مشاور:

دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….14

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………….15

1_1)طرح مساله……………………………………………………………………………………………………………….16-18

1_2)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………18-25

1_3)اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 25

1_4)اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..26

1_5)سئوال و فرضیه……………………………………………………………………………………………………….27-28

1_6)تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………28_29

1_7)متغیرهای وابسته…………………………………………………………………….29

1_8)متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………………………………………29

1_9)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………29

1_10)موانع و مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………….29-30

1_11)سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………30

فصل دوم: چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………..31

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..32

2_1)نظریات مهاجرت…………………………………………………………………………………………………….32_33

2_1_1)نظریه جاذبه و دافعه……………………………………………………………………………………….33_34

مدل روانشتاین……………………………………………………………………………………………………………..34-35

مدل اورت اس لی………………………………………………………………………………………………………..35-37

نظریه لاوردی و راجرز…………………………………………………………………………………………….37

نظریه اسکوتز و شاستاد……………………………………………………………………………………………..38

2_1_2)نظریه الگوی اقتصاد دو بخشی توسعه……………………………………………………………….38-39

2_1_3)مدل سرمایه گذاری انسانی و هزینه و فایده………………………………………………………39-40

2_1_4)نظریه اقتصادی مهاجرت تودارو………………………………………………………………………….40-41

2_1_5)مدل شبکه ای…………………………………………………………………………………………………….41-42

2_1_6)مدل رفتاری………………………………………………………………………………………………………..43-44

2_1_7)مدل سیستمی…………………………………………………………………………………………………….44-45

2_1_8)مدل وابستگی…………………………………………………………………………………………………….45-47

2_1_9)نظریه محرومیت نسبی………………………………………………………………………………………47-48

2_2)نظریات ارزش ها………………………………………………………………………………………………………….. 48

2_2_1)ارزش ها…………………………………………………………………………………………………………….48-52

2_2_2)نظام ارزشی ……………………………………………………………………………………………………………..52

2_2_3)نظریه ساختاری ارزشی شوارتز………………………………………………………………………….52-55

2_3)تغییر ارزش ها…………………………………………………………………………………………………………55-58

2_3_1)عوامل موثر بر تغییر ارزش ها…………………………………………………………………………………..58

2_3_2)نظریه سطح خرد تغییر ارزش ها………………………………………………………………………………58

2_3_3)نظریه ناسازگاری شناختی ………………………………………………………………………………..59-60

2_3_4)نظریه تغییر خودکار ارزش ها……………………………………………………………………………………60

2_3_5)نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………60_61

2_3_6)عوامل سطح کلان تغییر ارزش ها…………………………………………………………………………….61

2_3_6_1)جهانی شدن و تغییر ارزش ها………………………………………………………………………………61

2_3_6_2)نظام های سیاسی و تغییر ارزش ها……………………………………………………………………..62

2_3_6_3)مدرنیزاسیون و تغییر ارزش ها……………………………………………………………………..62-69

2_4)جمع بندی فصل و چارچوب مفهومی……………………………………………………………………..69-71

فصل سوم: روش شناسی…………………………………………………………………………………..73

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………73

3_1)روش تحقیق …………………………………………………………………………………………73

3_2)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………73

3_2_1)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل…………………………………………………..73

3_2_1_1)جنسیت………………………………………………………………………………………..73_74

3_2_1_2)پایگاه اقتصادی_اجتماعی ……………………………………………………………………………..74

3_2_1_2_1)تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………75

3_2_1_2_2)وضعیت اشتغال………………………………………………………………………………………………..75

3_2_1_2_3)درآمد……………………………………………………………………………………………………………….75

3_2_1_2_4)نوع مسکن………………………………………………………………………………………………………75

3_2_2)تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های وابسته…………………………………………………….75_76

3_2_2_1)سبک زندگی………………………………………………………………………………………………………..76

3_2_2_1_1)فردگرایی…………………………………………………………………………………………………..76-77

3_2_2_1_2)تغییر ارزش ها نزد فرد…………………………………………………………………………….77-78

3-2_2_1_3)تغایر ارزش ها……………………………………………………………………………………………78-79

3_2_2_1_4)مصرف………………………………………………………………………………………………………79-80

3_2_2_2)ارزش های دینی………………………………………………………………………………………….80_81

3_2_2_2_1)نقض فردیت دینی…………………………………………………………………………………..81-82

3_2_2_2_2)دینداری……………………………………………………………………………………………………………82

3_2_2_3)ارزش های سیاسی……………………………………………………………………………………………….82

3_2_2_3_1)هویت اجتماعی…………………………………………………………………………………….. 82_83

3_2_2_3_2)وسایل ارتباط جمعی………………………………………………………………………………………83

3_2_2_3_3)حقوق شهروندی………………………………………………………………………………………83-84

3_2_2_3_4)مشارکت سیاسی……………………………………………………………………………………..84_85

3_2_2_3_5)اعتماد و گرایش سیاسی………………………………………………………………………….85_86

3_3)جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………86

3_4)حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………86-87

3_5)روایی یا اعتبار پرسشنامه………………………………………………………………………………87

3_6)ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………….87

3_7)آزمون t………………………………………………………………………………………………………….88

3_8)فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………..88_89

3_9)جمع بندی فصل سوم……………………………………………………………………………………89

فصل چهارم: یافته ها و تحلیل یافته ………………………………………………………………..90

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….91

4_1)آمار توصیفی……………………………………………………………………………………..91 -101

4_2)آمار استنباطی……………………………………………………………………………….102_103

4_2_1)مقایسه نتایج پژوهش ما با نتایج کلی پیمایش ارزش ها و نگرش های ملی ایرانیان……………………………………………………………………………………………………103_113

4_2_2)مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج آماری مربوط به جوانان تحصیلکرده در مقطع آموزش عالی پیمایش ارزش ها و نگرش های ملی ایرانیان……………………………………………………………………………………………..113_119

4_3)تحلیل فرضیات پژوهش…………………………………………………………………..120_130

4_4)نتیجه گیری…………………………………………………………………………………131-141

4_5)پیشنهادات………………………………………………………………………………………..142-143

پیوست ها…………………………………………………………………………………………144-152

منابع………………………………………………………………………………………………..153-158

چکیده:

     پدیده مهاجرت قدمتی طولانی در زندگی بشر دارد. اولین گونه های سبک زندگی بشری با کوچ و مهاجرت دائمی توامان بود. شیوه معمول زندگی انسان اولیه کوچروی بود. آشنایی انسان با کشاورزی و یکجانشینی کم کم مهاجرت را در حاشیه قرار داد اما همچنان به عنوان یک شیوه زندگی، مورد توجه بخش قابل توجهی از انسان ها بود. انقلاب صنعتی و تحولاتی که در پی آن در حوزه اقتصاد شهری رخ داد باعث شد تا یکبار دیگر پدیده مهاجرت در صدر توجهات قرار گیرد بویژه زمانی که انقلاب صنعتی به کشورهای جهان سوم راه یافت و به دنبال آن سیل جوانان روستایی جویای کار روانه شهرهای این جوامع شدند، مهاجرت و پیامدهای آن به یک معضل اجتماعی تبدیل شد. از این زمان بود که توجه به علل پیدایش و پیامدهای این پدیده در حوزه علوم اجتماعی و انسانی منجر به شکل گیری آثار علمی در این زمینه گردید آثاری که بزرگترین نقصشان تمرکز روی پیامدهای اقتصادی مهاجرت است و در حوزه پیامدهای فرهنگی و سیاسی آثار اندکی وجود دارد. به همین دلیل این پژوهش تلاش دارد با عطف توجه به پیامدهای سیاسی و فرهنگی مهاجرت در غنا بخشیدن به آثار علمی مربوط به مهاجرت کمک کند.

واژگان کلیدی: مهاجرت، ارزش، تغییر ارزشی، ارزش های فرهنگی و سیاسی.

 

1_1)طرح و بیان مسأله پژوهشی :

سال ها پیش زمانی که یک  پژوهشگر علوم اجتماعی یا علوم سیاسی قصد داشت ویژگی های یک جامعه را بررسی کند بیشتر به مختصات عینی و قابل مشاهده جامعه می پرداخت و در تبیین و تحلیل رفتار مردم آن جامعه از همین عینیات قابل مشاهده،استفاده می کرد. اما با گذشت زمان و پیشرفت علوم اجتماعی و ورود نظریات جدید به عرصه این علوم توجه پژوهشگران به نقش عوامل غیر مادی جامعه نظیر فرهنگ در شناخت جامعه معطوف شد. این مسأله خود انقلاب بزرگی در شیوه پژوهیدن اجتماعی و سیاسی ایجاد کرد و خیل عظیمی از پژوهش های جامعه شناختی- سیاسی پدید آمدند که به موضوع مسائل غیر مادی یک جامعه نظیر فرهنگ سیاسی، ارزش های یک جامعه و… می پرداختند.

کم کم بحث پیرامون تأثیر سنت ها، تاریخ ، ایده ها،اسطوره ها و در کل فرهنگ بر رفتار مردم یک جامعه به یک امر پذیرفته شده تبدیل شد. با توجه به پژوهش هایی که در حوزه فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی صورت گرفته است به نظر می رسد برای تحلیل تأثیر فرهنگ بر رفتار مردم مهمترین مقوله، نظام ارزشی یک فرهنگ و نقش آن در شکل دهی به رفتار مردم است. مردم جوامع گوناگون هر کدام در طول حیات خود به دنبال کسب امتیازات وارزش هایی و یا خلق پدیده هایی می روند که نظام اعتقادی جامعه شان آن را مطلوب تلقی می کند و از ارزش ها و اموری دوری می جویند که در جامعه شان به عنوان ارزش های منفی و نامطلوب تلقی می شوند مانند رفتار متفاوت مردمان دولت – شهرهای آتن در کسب دانش و اسپارت در تلاش برای کسب نیرو و توان جنگی یا تفاوت رفتارهای ایرانیان و انگلیسی ها و… . تأثیرات نظام ارزشی و اعتقادی که ملهم از جامعه است هم در حوزه عمومی و هم در حوزه خصوصی پررنگ است به گونه ای که شناخت آن می تواند به شناخت و تحلیل بسیاری از رفتارهای مردم جامعه در حوزه خصوصی و عمومی و همچنین سیاسی کمک کند.

همچنین تغییر در نظام باورهای یک اجتماع می تواند به تغییرات گسترده ای در کنش های فردی و اجتماعی – سیاسی افراد آن اجتماع بینجامد. عوامل مختلفی می تواند در این تغییر ارزش ها نقش داشته باشد. یکی از مسائلی که به نظر می رسد می تواند در فرایند تغییر ارزش ها نقش موثری داشته باشد پدیده مهاجرت است. مهاجرت به معنای تغییر محل سکونت از یک مکان (مبدأ) به مکان دیگر (مقصد) است البته در بسیاری از تعاریف از قید زمان هم برای تعریف مهاجرت استفاده شده است.

اما بحث علمی پیرامون مهاجرت نوسانات زیادی داشته است. دیدگاه های گوناگون تلاش کرده اند تا با روش شناسی های مختلف به تبیین این پدیده بپردازند که حاصل آن شکل گیری طیف گسترده ای از نظریات پیرامون مهاجرت است. گروهی از نظریه پردازان خوش بین با رویکردی مثبت به مهاجرت نگریسته اند و آن را یکی از عوامل توسعه هر جامعه ای تلقی کرده اند. این دسته نظریات محصول دهه های 1950 و 1960 م. است، اما در پی تحولات بعدی که در این حوزه به وقوع پیوست بویژه در دهه های 1970 و 1980 م. رویکرد های خوش بینانه به مهاجرت جای خود را به نظریات بدبینانه ای داد که مهاجرت را نه عامل توسعه بلکه به عنوان یک چالش یا معضل بزرگ اجتماعی توصیف می کردند. معضلاتی که پروژه های توسعه ای جوامع را با مشکلات عدیده روبه رو می کند. این رویکرد منفی  شامل نظریات مارکسیستی و ساختارگرایی به مهاجرت می شد که توانست سیطره نگاه های خوش بینانه به همبستگی مهاجرت و توسعه را در عرصه تئوری های اجتماعی به انزوا بکشاند البته در سال های بعد این نوع نگاه منفی، کمی تعدیل شد. از دهه 1990 م. نظریات مربوط به مهاجرت یک شیفت پارادایمی را تجربه کرد که این روند در سال های پس از 2000 م. تقویت شد. در نتیجه شیفت پارادایمی نظریات مهاجرت، به جای رویکردهای کارگزار محور یا ساختار محور صرف، به اتخاذ رویکرد میانه ای روی آورده شد که ترکیبی از نظریات ساختار محور و کارگزار محور بود. به بیان دیگر در تبیین پدیده مهاجرت هر دو دسته عوامل ساختاری و کارگزاری مد نظر قرار گرفت. این رویکرد گرچه اتفاق تازه ای در زمینه نظریات مهاجرت به شمار می رود اما در یک نگاه کلی نظریات مهاجرت، همچنان از دو مشکل یا نقصان اساسی رنج می برند؛ یکی سیطره کارهای توصیفی در این حوزه است و دیگری پرداختن یک سویه به مهاجرت به این معنا که چه در تبیین علل مهاجرت و چه در بررسی پیامدهای آن، اولویت به مسائل اقتصادی داده شده است و کارهایی که از جنبه های دیگر به این مسئله بپردازند به شدت اندک هستند. اینکه آیا مهاجرت تنها به دلیل انگیزه های اقتصادی و مادی انجام می گیرد؟ و یا اینکه اساسا زمانی که مهاجرت رخ می دهد دامنه تبعات آن فقط به آسیب های اقتصادی نظیر کمبود نیروی کار در مبدا، افزایش بی رویه بیکاران در مقصد و… محدود می شود یا اینکه مهاجرت سایر حوزه های جامعه مثل بخش های سیاسی یا فرهنگی را نیز متاثر می سازد؟ موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. این مسائل نیاز به پژوهش های بیشتر با رویکردهای غیر اقتصادی و همچنین غیر توصیفی دارد مسئله ای که این پژوهش در صدد پرداختن به آن ها است.

1_2)پیشینه تحقیق:

یکی از مشکلات عمده ای که این پژوهش با آن دست به گریبان است مسئله ی بین رشته ای بودن موضوع است . موضوع پژوهش حاضر همانگونه که در فصل کلیات آمده است تنها به رشته علوم سیاسی مربوط نمی شود و برای بررسی آن باید به دانش های علوم اجتماعی و روانشناسی هم توجه کرد به همین دلیل تقریباً می توان ادعا کرد که موضوع بدیع و تازه ای است و به همین علت پژوهش هایی که به موضوع این پژوهش مرتبط باشند بسیار کم هستند.

به همین علت پژوهشگر ناچار شده است تا از قسمت هایی از پژوهش های مختلفی که هر کدام به جنبه ای از موضوع «تغییر ارزش های فرهنگی و سیاسی براثر مهاجرت» پرداخته اند، استفاده کند که ممکن است ارتبط و همخوانی کمی با موضوع داشته باشند. در ادامه بخشی از پژوهش ها آمده است:

الف_ پژوهش مهاجرت و توسعه؛ابعاد نظری:
جستجو در سایت :   


       در میان آثار لاتین یکی از پژوهش هایی که به بحث مهاجرت پرداخته پژوهشی با عنوان “مهاجرت و توسعه” است که در دانشگاه آکسفورد کار شده است. در این پژوهش که با هدف بررسی تئوریکی رابطه مهاجرت و توسعه انجام شده در طی هفت فصل به بررسی و تبیین مفصل نظریات مهاجرت می پردازد، البته هر جا که از نظریات مهاجرت یاد می کند به ارتباط بین مهاجرت و توسعه در قالب آن نظریه نیز می پردازد. در پژوهش نامبرده ابتدا به تئوری های کلی مهاجرت مانند نظریات نئوکلاسیک، ساختاری و توسعه نامتوازن اشاره می شود، پس از آن به تبیین نظریات مربوط به مهاجرت داخلی، نظریات شبکه ای و سیستمی مهاجرت پرداخته می شود. در ادامه با تقسیم بندی نظریه پردازان مهاجرت به دو دسته خوش بین و بدبین، دیدگاه های آنان و همچنین نظریات ساختاری و تکثرگرایی در این زمینه بررسی می شود. مهمترین بخش پژوهش بررسی مهاجرت های اجباری است و در آخر، دیدگاه های جدید پیرامون رابطه مهاجرت و توسعه بیان می شود که در این بخش اکثر نظریات حاصل روش های تجربی و پیمایشی است(Haas  ، 2008 ، 4_39).

    در اینجا لازم می دانم تفاوت پژوهش “مهاجرت و توسعه” را با پژوهش حاضر بیان کنم. در پژوهش مهاجرت و توسعه به نظریات توسعه پرداخته شده و هدف اصلی ارائه نظریات مهاجرت است و در کنار آن به تاثیر مهاجرت بر روی توسعه جوامع نیز پرداخته شده است اما در پژوهش حاضر هدف ارائه نظریات مربوط به مهاجرت نیست بلکه در غالب یک اثر علمی پیمایشی تلاش شده است تا تاثیر مهاجرت روی بخش های فرهنگی و سیاسی بررسی شود. به بیان دیگر پژوهش حاضر یک پژوهش جزیی تر است که به جای مفهوم کلی توسعه با مفهوم ارزش های فرهنگی و سیاسی سر و کار دارد.

ب_ پژوهش مهاجرت و فرهنگ:

    در این پژوهش که از سوی دانشگاه Bar_llan  حمایت شده به موضوع تاثیر مهاجرت بر فرهنگ پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا به طور اجمالی به مهاجرت پرداخته شده و استدلال شده است که مهاجرت روی فرهنگ جوامع مقصد مهاجرت تاثیر دارد. بخش اصلی پژوهش به مهاجرت های بین المللی اشاره دارد به ویژه مهاجرت هایی که به کشورهای اروپایی انجام می شود البته در کنار آن اشاره های کوتاهی به مهاجرت داخلی هم شده است. بحث تاثیر مهاجرت بر روی نرم ها و ارزش های اجتماعی مقصد مهاجرت که در پژوهش یاد شده کشورهای اروپایی هستند و نگرش مردم محلی(اروپاییان) به تغییراتی که مهاجران می توانند در ارزش هایشان ایجاد کنند نقطه ثقل مطالعه ی پژوهش فوق می باشد. در این پژوهش علل مهاجرت غیر اروپاییان به شهرهای اروپایی با نگاه اقتصادی تبیین شده است اما پس از بررسی علل مهاجرت، پژوهشگر به سراغ پیامدهای فرهنگی مهاجرت رفته است. در نظر او زمانی که مهاجرت رخ می دهد مهاجران به شدت آسیب پذیر هستند و نگرانی بومیان از اثرات فرهنگی مهاجران روی نرم ها و ارزشهایشان و تغییر این ارزش ها باعث درگیری و تنش میان بومیان و مهاجران می شود. پژوهشگر معتقد است در سال های منتهی به زمان انجام پژوهش گرایش اروپاییان به تعصبات ملی و ضد مهاجران افزایش چشمگیری داشته و سیستم آموزشی در کشورهای اروپایی هم علی رغم تلاشی که برای کاهش این تعصبات انجام داده اما در این زمینه ناکام بوده است. در انتهای پژوهش استدلال می شود که مهاجران می توانند نیروی کار مورد نیاز کشورهای اروپایی را تامین کنند و از این طریق به رفاه بیشتر در این کشورها کمک کنند اما نگرش غالب در میان اروپاییان این است که مهاجران هجمه و تهدید بزرگی علیه ارزش ها و اقتصاد اروپایی هستند (Epstei  ، 2010 ، 11_20 ).

     تفاوتی که پژوهش “مهاجرت و فرهنگ” با پژوهش ما دارد این است که پژوهش یاد شده به موضوع مهاجرت های بین المللی به کشورهای اروپایی اشاره دارد و وضعیت مهاجران را در آن کشور ها دنبال می کند؛ تاثیری که این مهاجران می توانند روی ارزش های اروپایی بگذارند و نگرانی که در میان اروپاییان درمورد تاثیر مهاجران غیر اروپایی روی فرهنگ اروپایی وجود دارد بحث مهم پژوهش است در حالی که در پژوهش ما اولا به مهاجرت های داخلی و نه بین المللی پرداخته شده است و در ثانی تاثیر مهاجرت بر روی ارزش های مهاجران و نه ارزش های مقصد مهاجرت، بررسی می شود.

پ-پایان نامه جامعه، فرهنگ و تجدد، بررسی جامعه شناختی موانع اجتماعی – فرهنگی توسعه در شهرستان فارس:

 این پایان نامه با محور قرار دادن موضوع توسعه، به دنبال یافتن علل عقب ماندگی فرهنگی در شهرستان های استان فارس است. پژوهشگر که ملاک توسعه یافتگی را حرکت ارزش های سنتی در میان مردم به سمت تغییر به ارزش های مدرن قرار داده است با استفاده از تئوری های نظریه پردازان دیدگاه نوسازی چون وبر، هانتینگتون ، پارسونز، مور و… سعی می کند تا تعریف یا مدلی از ارزش ها و فرهنگ مدرن مورد نیاز برای توسعه یک مجموعه انسانی را طراحی و براساس آن به تحلیل داده های ناشی از پرسشنامه بپردازد. در نهایت پژوهشگر به این نتیجه می رسد که بین متغیرهایی چون  تقدیرگرایی، قومیت گرایی،آخرت گرایی، گذشته گرایی (سنت گرایی) و توسعه یافتگی رابطه همبستگی منفی وجود دارد یعنی هرچه گرایش به ارزش ها و متغیرهای گفته شده بیشتر باشد میزان توسعه یافتگی کمتر است(صادقی ده چشمه، 1380 ، 90-98). پژوهش فوق معطوف به ارزش های فرهنگی بویژه سبک زندگی است در حالی که در پژوهش ما سبک زندگی تنها یکی از متغیرهای وابسته است و علاوه بر آن به ارزش های سیاسی هم پرداخته می شود.

تعداد صفحه :160

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: علوم سیاسی